ติดต่อ-สอบถาม 0800613612

เพิ่มผู้ดูแลเพจ Fanpage Facebook ไม่ยากอย่างที่คิด

วันนี้ เราจะมาดูวิธี เพิ่มผู้ดูแลเพจ หรือ Fanpage Facebook เพื่อมาช่วยดูแล Fanpage Facebook กัน ✨
สำหรับเพจเฟสบุ๊ค หลายคนคงทราบดีว่า เราสามารถมีแอดมินหลายคนได้ เพราะในเพจก็มีแต่ละหน้าที่แบ่งกันไป
ทั้งผู้ดูแล ผู้แก้ไข หรือผู้ลงโฆษณา ???

.

.

เ พิ่ ม ผู้ ดู แ ล เ พ จ Fanpage Facebook ไ ม่ ย า ก อ ย่ า ง ที่ คิ ด

.

อ่านเกี่ยวกับลิงก์ถาวร(เปิดในแท็บใหม่)

อย่างที่บอกไป การดูแลและบริหารจัดการเพจไม่จำเป็นต้องมีแอดมินเพียงคนเดียวค่ะ เพราะเพจสามารถมีผู้ดูแลได้เป็นจำนวนหลายคน เพื่อตอบสนองในทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในการดูแลเพจ เช่น การช่วยตอบปัญหาในเพจอย่างรวดเร็ว และการมีแอดมินเพจหลายคนจะทำให้การ
โพสต์อัพเดตคอนเทนต์ของหน้าเพจคุณมีความหลากหลายกว่าการใช้ผู้ดูแลเพียงคนเดียว
แต่การโพสต่างๆ ต้องควบคุมให้เป็นไปแนวทางเดียวกันด้วยนะคะ

.

ส่วนข้อดีของการที่เราสามารถเพิ่มแอดมินมาดูแลเพจอีกหลายคนได้ คือ เราไม่จำเป็นต้องให้ ชื่อผู้ใช้และรหัส ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับคนอื่น และสามารถจัดการระบบผู้ดูแลเพจได้อย่างอิสระ โดยเราสามารถ เพิ่มผู้ดูแลเพจ ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอนดังนี้ค่ะ

1. ก า ร ตั้ ง ค่ า / Settings

2. บ ท บ า ท เ พ จ / Page Roles

3. ใ ส่ อี เ ม ล์ ห รื อ ชื่ อ เ ฟ ส บุ๊ ค → Save

4. ใ ส่ Confirm Password เ ร า ล ง ไป

.

ห า ก อ่ า น แ ล้ ว ยั ง ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ดู ที่ รู ป ด้ า น ล่ า ง นี้ ได้ เ ล ย ย ย

.

วิ ธี ก า ร -เ พิ่ ม -Admin-Fanpage-สำ ห รั บ ค น ที่ ใ ช้ -facebook-ร ะ บ บ – ภ า ษ า ไ ท ย .

.

วิ ธี ก า ร – เ พิ่ ม – A d m i n-F a n p a g e- สำ ห รั บ ค น ที่ ใ ช้ -facebook-ร ะ บ บ -ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ

.

แค่ 4 ขั้นตอน ก็สามารถเพิ่มแอดมินไปดูแลเพจได้แล้วค่ะ ใครที่สร้างเพจอยู่ตอนนี้ สามารถนำไปใช้ได้นะคะ

.

วิธีเพิ่มผู้ดูแลเพจในมือถือ

.

1.เข้าเพจที่ต้องการเพิ่มผู้ดูแลและกดที่รูปเฟือง

.

2.กดบทบาทเพจ

.

3.กดเพิ่มขึ้นเข้าเพจ

.

4.ใส่รหัสผ่านเฟส

.

5.พิมพ์ชื่อเฟสที่ต้องการเพิ่มเข้าเพจ

.

6.เลือกให้เป็นผู้ดูแลเพจแล้วกดเพิ่ม

.

หน้า 2

ดูรีวิวบริการอื่น ๆ

รี วิ ว บ ริ ก า ร F a c e b o o k A d s ( 1 )
รี วิ ว บ ริ ก า ร แ ช ร์ โ พ ส ( S M E )
รี วิ ว บ ริ ก า ร แ ช ร์ L i v e
รี วิ ว บ ริ ก า ร รั บ อ อ ก แ บ บ ส ร้ า ง เ พ จ

หรือติดต่อ เพจ โฆษณา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook