ติดต่อ-สอบถาม 0800613612

ไลฟ์สด อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ไ ล ฟ์ ส ด อ ย่ า ง ไ ร ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พื่ อ เ พิ่ ม ย อ ด ค น ดู แ ล ะ ย อ ด ข า ย

Facebook Live ( ไลฟ์สด ) คืออะไร ? ?

“ F a c e b o o k L i v e ” คือ ประเภทการโพสต์จาก Facebook ที่สามารถถ่ายทอดสดเรื่องราวต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานที่ติดตามเพจ หรือไม่ได้ติดตามเพจ สามารถมีส่วนร่วมกับการถ่ายทอดสดไปพร้อมกัน ที่สำคัญเป็นบริการที่ใช้ ” ฟรี ” จาก F a c e b o o k

วิธีการ Live สด บน Facebook

ไ ล ฟ์ ส ด อ ย่ า ง ไ ร ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พื่ อ เ พิ่ ม ย อ ด ค น ดู แ ล ะ ย อ ด ข า ย

.

Facebook Live สามารถทำให้เราตอบโต้ลูกค้าได้อย่าง Real time ส่งผลให้ลูกค้าได้รับข้อมูลตรงประเด็นที่เราอยาก

ใ ห้ ลู ก ค้ า รั บ รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง ทั น ท่ ว ง ที”

ไ ล ฟ์ ส ด อ ย่ า ง ไ ร ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พื่ อ เ พิ่ ม ย อ ด ค น ดู แ ล ะ ย อ ด ข า ย

.

7 เทคนิคง่าย ๆ เพิ่มยอดคนดูให้กับ ไลฟ์สด ของคุณ

1.ต้องเห็นคนพูดและสินค้าอย่างชัดเจน
การ Live ส่วนใหญ่ที่มีคนดูเยอะและดึงดูดคนให้มาดูได้ดี คือการที่ Live โดยถ่ายไปที่ตัวคนพูดและสินค้าควบคู่กัน

2. เตรียมหัวข้อที่จะพูดแปะไว้หน้ากล้องของคุณระหว่างการ Live
การที่จะ Live แต่ละครั้งใช้พลังงานมากอยู่ ฉะนั้นเราจะต้องปล่อยข้อมูลที่เตรียมมาไปสู่ผู้ชมให้ได้มากที่สุด การทำสคริปต์ถือเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้คุณพูดข้อมูลได้อย่างครับถ้วน

3.อย่าลืมแจ้งเวลาที่จะ Live สด
โพสต์แจ้งเวลา Live สด Live เวลาเดิมบ่อย ๆ โดยการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่น่าสนใจ พร้อมแจ้งโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้ติดตาม Live สด

4.มีความสม่ำเสมอ
การ Live อย่างสม่ำเสมอจะทำให้คนที่เคยเข้ามาดูจะรู้สึกอยากกดเข้ามาดูอีก ถ้าหากว่า Content ในการ Live ของเราน่าติดตาม เราก็จะสามารถเพิ่มฐานคนดูได้มากขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย

5.เตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และสถานที่
ข้อนี้เป็นอาจเป็นเทคนิคที่ต้องลงทุนกำลังทรัพย์กันสักหน่อย เพื่อให้การ Live สดแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างฐานคนดูได้อย่างเหนียวแน่น อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมพร้อม เช่น Internet แสงไฟ ไมโครโฟน ชั้นวางของ ต่าง ๆ ควรมีความพร้อมเพราะจะทำให้ ไลฟ์สด ของคุณนั้นมีคนมาดูเยอะและสร้างรายได้กลับมาแน่นอน

6.ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้รับชม
อันดับแรกของการเปิด Live ควรทักทายผู้รับชม อาจจะมีการพูดคุยเรื่องต่าง ๆ เพื่อรอให้ผู้รับชมเข้ามาเยอะขึ้นแล้วค่อยเริ่มทำการแนะนำสินค้า สาธิตวิธีการใช้ ที่สำคัญอย่าลืมถามตอบกับผู้รับชมเพื่อคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า

7.ต้องมีช่องทางการสื่อสารแบบวงกว้าง
ข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญมากๆ ที่จะทำให้ Live ของคุณกระจายไปสู่คนหมู่มากเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของคุณ แม้ว่าคุณจะมีคอนเทนต์หรือตัวสินค้าที่ดีมากแค่ไหนแต่จะมีประโยชน์อะไรหากคุณไม่สามารถนำเสนอสิ่งเหล่านี้ออกไปให้คนรับรู้ได้

แนะนำบริการแชร์ Live สดด้วยเพจดังมากมาย เพื่อให้การ Live ของคุณเป็นที่รู้จักและกระจายไปทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและขยายฐานลูกค้าใหม่ ก ด ที่ นี่

ดู รี วิ ว บ ริ ก า ร แ ช ร์ Live ส ด ก ด ที่ นี่

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook